โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2555
ของสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
..................................................


                    - โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2555
                       - สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2555 
                       - สำรวจแรงงานนอกระบบ 2555
                       - โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554/2555
                       - สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ.2554/2555
                       - สำรวจสุขภาพจิตคนไทย พ.ศ.2555
                       - สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555
                       - สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2555
                       - สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2555
                       - สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2555
                       - สำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ.2555 
                 
      - โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2554/2555
                       - สำรวจข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์