โครงสร้างและอัตรากำลัง

      ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ


 

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

กลุ่มปฏิบัติการสถิติ

  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  • บริหารจัดการการจัดทำสำมะโน/สำรวจ ข้อมูล
  • ประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการบริหารจัดการ การจัดทำสำมะโน/สำรวจข้อมูล
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

อัตรากำลังของสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

 
 

กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
 
อัพเดตล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------