โครงสร้างและอัตรากำลัง

      

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

กลุ่มปฏิบัติการสถิติ

  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  • บริหารจัดการการจัดทำสำมะโน/สำรวจ ข้อมูล
  • ประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการบริหารจัดการ การจัดทำสำมะโน/สำรวจข้อมูล
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

อัตรากำลังของสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

  

สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

 
 
 

กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
 
อัพเดตล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2560
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า 3 ชั้น) ชั้น 3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
หมายเลขโทรศัพท์ 043 511 280 โทรสาร 043 515 407 มท. : 42367-8
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.