แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

1. ปีงบประมาณ 2559

 

 

2. ปีงบประมาณ 2558

3. ปีงบประมาณ 2557