โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด 

      จากการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประชุมมีมติกำหนด Product Champion (PC) และ Critical Issue (CI) ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแนวทางการพัฒนาข้อมูลตามแนวคิดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด

มิติ

PC /CI

1.พัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าภาคการเกษตรให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

เศรษฐกิจ

ข้าวหอมมะลิ
จากทุ่งกุลา

2.ส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง

เศรษฐกิจ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรม

3.พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาอาชีพทักษะฝีมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สังคม

สร้างรายได้
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

4.สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาพื้นที่สีเขียว
และฟื้นฟูป่าไม้

คลิ๊กที่ รายการ PC/CI เพื่อดูรายละเอียดของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)