โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2559

      จากการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น.  โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประชุมมีมติกำหนด Product Champion (PC) และ Critical Issue (CI) ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปีพ.ศ.2560) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด

มิติ

PC /CI

1. พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร

เศรษฐกิจ

ข้าวหอมมะลิ
จากทุ่งกุลา

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และการลงทุน

เศรษฐกิจ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรม

3. ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม

สังคม

สร้างรายได้
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาพื้นที่สีเขียว 
และฟื้นฟูป่าไม้

5. รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สังคม

-

 โปรดคลิ๊กที่ รายการ PC/CI เพื่อดูรายละเอียดของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)