เนื้อหา

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารส่วนกลาง

 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง)

จำนวน 4 เรื่อง ได้แแก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ 

*** หากต้องการดูรายละเอียด/ดาวน์โหลดข้อมูลในแต่ละรายการ ให้ icon clickที่ ICON ของแต่ละรายการ ***

 

 รายการข้อมูล
พื้นฐานที่สำคัญ

Mind
Map

 ผังสถิติ
ทางการ

ข้อมูลสถิติ
ทางการ

Meta
Data 

วิเคราะห์และ
สรุปสถานะการณ์ 

Info
Graphic 

 a11  Mind-Map-Image  Untitled-11 8ecb5049d32db9e8e87d8163be4e7fe6  file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722  02258  website-statistics1  258
 a3011  Mind-Map-Image  Untitled-11 8ecb5049d32db9e8e87d8163be4e7fe6  file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722  02258  website-statistics1  prajadeechaimongkol3
 a33  Mind-Map-Image  Untitled-11 8ecb5049d32db9e8e87d8163be4e7fe6  file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722  02258  website-statistics1  oldthai 1
 a44  Mind-Map-Image  Untitled-11 8ecb5049d32db9e8e87d8163be4e7fe6  file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722  02258  website-statistics1  Solid-Waste

สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า 3 ชั้น) ชั้น 3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
หมายเลขโทรศัพท์ 043 511 280 โทรสาร 043 515 407 มท. : 42367-8
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.