เนื้อหา

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง) จำนวน 4 เรื่อง ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ

 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง)

จำนวน 4 เรื่อง ได้แแก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ 

*** หากต้องการดูรายละเอียด/ดาวน์โหลดข้อมูลในแต่ละรายการ ให้ icon clickที่ ICON ของแต่ละรายการ ***

 

 รายการข้อมูล
พื้นฐานที่สำคัญ

Mind
Map

 ผังสถิติ
ทางการ

ข้อมูลสถิติ
ทางการ

Meta
Data 

วิเคราะห์และ
สรุปสถานการณ์ 

Info
Graphic 

 a11  Mind-Map-Image  Untitled-11 8ecb5049d32db9e8e87d8163be4e7fe6  file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722  02258  website-statistics1
 a3011  Mind-Map-Image  Untitled-11 8ecb5049d32db9e8e87d8163be4e7fe6  file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722  02258  website-statistics1
 a33  Mind-Map-Image  Untitled-11 8ecb5049d32db9e8e87d8163be4e7fe6  file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722 02258  website-statistics1  
 a44  Mind-Map-Image  Untitled-11 8ecb5049d32db9e8e87d8163be4e7fe6  file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722  02258  website-statistics1