Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ขยะ"


Metadata “ขยะ”
 

*** หากต้องการดาวน์โหลด Metatata (ร่าง) จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด icon click  ***

VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ
Ø ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
Ø ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
Ø ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด
Ø ปริมาณขยะสะสม
Ø ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
Ø ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
Ø จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ /ปัญหามลพิษ
Ø จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ
Ø จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
Ø จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
Ø จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้
Ø จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
Ø จำนวนชุมชน / พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ / เทคโนโลยีการกำจัด / แปรรูปขยะ
Ø จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
Ø
จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ
Ø จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
Ø จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
Ø แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด
Ø จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

 

metadata ขยะ :