Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "การท่องเที่ยว"

 

 
Metadata “ท่องเที่ยว”

*** หากต้องการดาวน์โหลด Metatata (ร่าง) จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด icon click  ***

VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
Ø จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
Ø จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
Ø ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย
Ø ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
Ø รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด
Ø จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
Ø จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในหวัด
Ø จำนวนที่พัก/โรงแรย์ม/เกสเฮาส์ โฮมสเตที่มีคุณภาพที่ ททท รับรองมาตรฐาน

VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร
Ø จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว
Ø จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้
Ø รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

VC3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร
Ø จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
Ø จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว
Ø จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร

VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว
Ø ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด
Ø จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ

VC5 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว
Ø จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
Ø จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)
Ø มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

VC6 พัฒนาการตลาด
Øรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

 

metadata ท่องเที่ยว :