Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ข้าว"


Metadata “ข้าว”
 

*** หากต้องการดาวน์โหลด Metatata (ร่าง) จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด icon click  ***

VC1 : การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร
Øชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก
Ø พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
Ø พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
Ø พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน
Øจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ จำแนกตามประเภท

VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน
Ø จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด
Ø เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย
Ø จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก
Ø ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
Ø ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม
Ø ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
Ø เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตฐาน GAP
Ø พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตาม มาตรฐาน GAP
Ø ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)
Ø ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
Ø ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยไร่
Ø เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่
Ø พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่
 

  VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
Ø จำนวนสหกรณ์การเกษตร
Ø จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
Ø จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
Ø จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
Ø จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า
Ø จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน
Ø พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
Ø ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)
Ø ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
Ø โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด
Ø ปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
Ø บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

 

metadata ข้าว :