Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ผู้สูงอายุ"

 
Metadata “สูงอายุ”

*** หากต้องการดาวน์โหลด Metatata (ร่าง) จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด icon click   ***

 

VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ
Ø จำนวนประชากรทั้งจังหวัด
Ø จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน / ไม่มีบัตรประชาชน
Ø จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
Ø จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส
Ø จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง
Ø จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก
Ø ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

VC2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้
Ø จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
Ø จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ
Ø จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการเป็นต้น (คน)
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว
Ø จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

VC3 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน
Ø จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์
Ø จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

metadata ผู้สูงอายุ :