ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารตามยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารตามยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด

ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดยุทธศาสตร์จังหวัด)

จำนวน 3 ด้าน ได้แแก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

*** หากต้องการดูรายละเอียด/ดาวน์โหลดข้อมูลในแต่ละรายการ ให้ icon click ที่ ICONของแต่ละรายการ ***

รายการข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

 

รายการข้อมูล
พื้นฐานที่สำคัญ

ผังสถิติ
ทางการ

ข้อมูลสถิติ
ทางการ

วิเคราะห์และ
สรุปสถานการณ์

Info

Graphic

 

file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722 website-statistics1
website-statistics1  
website-statistics1  
Untitled-11 8ecb5049d32db9e8e87d8163be4e7fe6 file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722 website-statistics1