รายงานงบทดลอง สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

เดือน พฤศจิกายน 2563  (3 ธ.ค. 63) 

เดือน ตุลาคม 2563  (12 พ.ย. 63) 

เดือน กันยายน 2563  (5 ต.ค. 63)

เดือน สิงหาคม 2563  (11 ก.ย. 63)

เดือน กรกฎาคม 2563  (13 ส.ค. 63)

เดือน มิถุนายน 2563  (8 ก.ค. 63)

เดือน พฤษภาคม 2563  (12 มิ.ย. 63)

เดือน เมษายน 2563  (13 พ.ค. 63)

เดือน มีนาคม 2563  (9 เม.ย. 63)

เดือน กุมภาพันธ์ 2563  (13 มี.ค. 63)

เดือน มกราคม 2563  (14 ก.พ. 63) 

เดือน ธันวาคม 2562  (15 ม.ค. 63) 

เดือน พฤศจิกายน 2562  (12 ธ.ค. 62)

เดือน ตุลาคม 2562  (11 พ.ย. 62)

เดือน กันยายน 2562  (10 ต.ค. 62)

เดือน สิงหาคม 2562  (6 ก.ย. 62)

เดือน กรกฏาคม 2562  (15 ส.ค. 62)

เดือน มิถุนายน  2562   (12 ก.ค. 62)    

เดือน พฤษภาคม  2562     (12 มิ.ย. 62) 

เดือน เมษายน  2562     (15 พ.ค. 62) 

เดือน  มีนาคม 2562 (10 เม.ย. 62)

เดือน  กุมภาพันธ์ 2562 (15 มี.ค. 62)

เดือน  มกราคม 2562 (12 ก.พ. 62) 

เดือน  ธันวาคม 2561 (15 ม.ค. 62) 

เดือน  พฤศจิกายน 2561 (15 ธ.ค. 61)

 เดือน ตุลาคม 2561 (15 พ.ย. 61)

เดือน กันยายน 2561 (10 ต.ค. 61)

เดือน สิงหาคม 2561 (15 ก.ย. 61)

เดือน กรกฎาคม 2561 (15 ส.ค.61)

เดือน มิถุนายน 2561 (11 ก.ค.61)

เดือน พฤษภาคม 2561 (15 มิ.ย.61)

เดือน เมษายน 2561  (10 พ.ค.61)

เดือน มีนาคม 2561 (10 เม.ย.61)

เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (13 มี.ค.61)

เดือน มกราคม 2561 (8 ก.พ.61)

เดือน ธันวาคม 2560 (9 ม.ค.61)

เดือน พฤศจิกายน 2560 

เดือน ตุลาคม 2560