คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน

แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ

  ·   แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2560

  ·   แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานสถิติแห่งชาติ

      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 l 2559 l 2560 l 2561 l 2562 l 2563

  ·   แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3)

  ·   แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 5

  ·   แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 


  ประกาศ/นโยบาย 

  ·   นโยบาย/มาตราการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  ·  คุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

  ·  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

  ·  กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  ·  ข้อบังคับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553

  ·  คู่มือความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต สำนักงาสถิแห่งชาติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

  ·  คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558

   ·  คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

   · นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ


  ประกาศ/นโยบาย/แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

    ·  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

    ·  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

    ·  ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ในการรวมพลังขับเคลื่อนคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" 2561

    ·  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

    ·  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564

    ·  มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2564

  ·         แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

  ·         แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  ·         แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ·         แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ·         แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3)

  ·         แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 5

  ·         แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ·         แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563