คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน

แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ

·  แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

·  แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

·  แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

·  แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

·  แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3)

·  แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 5

·  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

·  แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ประกาศ/นโยบาย

·  นโยบาย/มาตราการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

·  คุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

·  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

·  กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

·  ข้อบังคับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553

· คู่มือความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จรียธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

· คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558

· คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด


  ประกาศ/นโยบาย/แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

  ·  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

  ·  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

  ·  ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ในการรวมพลังขับเคลื่อนคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" 2561

   

  ·         แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

  ·         แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  ·         แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ·         แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ·         แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3)

  ·         แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 5

  ·         แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ·         แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563