การพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

  •  

โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 3 กันยายน 2563)


การประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563 (แจ้งเวียนหน่วยงานคณะทำงานฯเพื่อพิจารณาตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล)


การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 9 เมษายน 2563)

 

การประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

 

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 2 กันยายน 2562)

           - บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด 
             2.อ้อย
           - บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคมของจังหวัดร้อยเอ็ด
             3.ยาเสพติด
           - บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดร้อยเอ็ด
             2.ขยะ

การประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 27 สิงหาคม 2562) 

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 21 กันยายน 2561)

           - บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด 
             2.อ้อย
           - บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคมของจังหวัดร้อยเอ็ด
             3.ยาเสพติด
           - บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดร้อยเอ็ด
             2.ขยะ