การพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่

 

โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 2 กันยายน 2562)

การประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 27 สิงหาคม 2562) 

  • งานนำเสนอ
  • รายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 21 กันยายน 2562)