ผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563

 

ผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน จ.ร้อยเอ็ด

เดือนพฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563