การประเมิน ITA จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

Open Data  Integrity and  Transparency Assessment  : OIT

  ตามการประเมิน  ITA  ประจำปีงบประมาณ  2563


 

  ข้อมูลพื้นฐาน

  O1  :  โครงสร้างส่วนราชการ

 O2  :   ข้อมูลผู้บริหาร 

 O3  :    อำนาจหน้าที่

 O4  :    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 O5  :    ข้อมูลการติดต่อส่วนราชการ

 O6  :    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง             

 O7  :   ข่าวประชาสัมพันธ์             

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 O8  :  O&A 

         >> Facebook :  สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

               >> E - mail     :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 O9  :  Social Network

         >> http://roiet.nso.go.th/

  แผนการดำเนินงาน

 O10  :  แผนการดำเนินงานประจำปี

 O11  :  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  

  O12  :  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  การปฏิบัติงาน

 O13  :  คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14  :  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

             >> คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูล

 O15  :  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 O16  :  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 O17  :  E - Service

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 O18  :  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

             >> O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบ 2563.pdf

 O19  :  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

             >> O19 ติดตามการใช้จ่าย6เดือนแรก-2563.pdf

                >> รายงานงบทดลองประจำเดือน 

  O20  :  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            >> O20 รายงานการเบิกจ่าย ปี 2563.pdf

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 O21  :  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

             >>  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2564.pdf

 O22  :  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

             >>  O22 ประกาศจัดซื้อ งบ 2564.PDF

             >>  O22 ประกาศจัดจ้าง งบ 2564.PDF 

 O23  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

            การจัดซื้อ

            การจัดจ้าง 

 O24  :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

             >>  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O25  :  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                 >>  O25 นโยบายการบริหารงาน.pdf

 O26  :  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

              >>  O26 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด.pdf

 O27  :  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

              >>  O27 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล.pdf

  O28  :  รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              >>  O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf 

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 O29  :  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

             >>  O29แผนป้องกันการทุจริต.pdf

 O30  :  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                >> Facebook :  สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

                    >> E - mail     :  r This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

              >> Tel : 0 4351 1280

  O31  :  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

             >>   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียน2564.pdf  

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 O32  :  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

             >> Facebook :  สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 

                    >> E - mail     :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

              >> Tel : 0 4351 1280

  O33  :  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

             >>  O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf                     

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 O34  :  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            >>  O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร.pdf

 O35  :  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

            >> O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 O36  :  การประเมินความเสี่ยงของการทุจริตประจำปี 

            >>  O36 ควบคุมภายใน-1.pdf

 O37  :  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

            >>  O37 การจัดทำแบบ ผท2 และแบบ ผท.3 ผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 O38  :  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

             >>  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร2564.pdf

แผนป้องกันการทุจริต

O39  :  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

             >> O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-สถจ.pdf

 O40  :  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้งกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 

             >> O40เผยแพร่ความรู้การกระทำผิดวินัยปีงบประมาณ2563.pdf 

             >>  O40 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf 

O41  :  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

            >>  O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและกาป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42  :  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน     

             >> O42 คู่มือITA63-Manual-1.pdf 

              >> O42 คณะทำงานความโปร่งใส-สสช-2.pdf

 O43  :  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

             >> O43 นโยบายต่อต้านการรับสินบน.pdf