ระบบข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

                  ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

1. Mind Map ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว                            รายละเอียดเพิ่มเติม

2. Mind Map ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว              รายละเอียดเพิ่มเติม

3. Mind Map ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : ขยะ     รายละเอียดเพิ่มเติม

4. Mind Map ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ                           รายละเอียดเพิ่มเติม