แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 7 เมษายน 2564 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 5
วันที่ 6 เมษายน 2564 พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และร่วมระลึกในวันมหาจักรีบรมมราชวงศ์ เขียนโดย admin 4
วันที่ 6 เมษายน 2564 กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาและปรับปรุง ภูมิทัศน์วัดบูรพาพิราม” เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 5
วันที่ 2 เมษายน 2564 โครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลางและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 5
วันที่ 31 มีนาคม 2564 พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 5
วันที่ 30 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดสู่เกษตรมูลค่าสูง เขียนโดย admin 6
วันที่ 30 มีนาคม 64 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 4
วันที่ 25 มีนาคม 64 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 8
วันที่ 26 มีนาคม 2564 โครงการเรายกวัดมาไว้ที่ ศาลากลางและโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 6
วันที่ 24 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 11
วันที่ 18 มีนาคม 2564 จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เขียนโดย admin 18
วันที่ 16 มีนาคม 2564 รประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เขียนโดย admin 15
วันที่ 11 มีนาคม 64 ประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ในระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 17
20 ก.พ. -10 เม.ย.64 ลงพื้นที่สำรวจโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 18
วันที่ 7 มีนาคม 2564 พิธีเปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 23
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 21
วันที่ 3 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการนำเทคโนโลยีการบินทางการเกษตร (โดรน)มาใช้ในการเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 24
วันที่ 4 มี.ค.64 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 24
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Smart Livestock 101 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 24
วันที่ 2 มีนาคม 64 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ SMART 101 : HACK KNOWLEGDE SMART CITY เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา SMART 101 เขียนโดย admin 22
วนัที่ 1 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานรูปแบบออนไลน์ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 36
วันที่ 26 ก.พ.64 พิธีการจัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลางประจำปี 2564 เขียนโดย admin 22
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 พิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ถวายธูป เทียน และเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 22
วันที่ 25 ก.พ.64 ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 22
วันที่ 25 ก.พ.64 สธอ. ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด เขียนโดย admin 20
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดวัดบ้านสนามชัย เขียนโดย admin 24
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จิตอาสา “ เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 16
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมการขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” หรือ “ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 24
วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร เขียนโดย admin 22
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี” ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 24
วันืที่ 14 ก.พ.64 พิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดรเ้อยเอ็ด เขียนโดย admin 35
วันที่ 11 ก.พ.64 ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 21
วันที่ 10 ก.พ.64 ประชุมชี้แจงประเด็นปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบฐานข้อมูล โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหากรรม พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 30
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 การประชุมการจัดการเรียนการสอน coding เขียนโดย admin 26
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เขียนโดย admin 28
วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 27
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พิธีแถลงข่าวการจัดงาน ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 38
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 48
วันที่ 27 มกราคม 2564 พิธีเปิดและแถลงข่าวกิจกรรม ''จอบแรก @ 101 เอามื้อสามัคคี โคกหนองนา เขียนโดย admin 33
วันที่ 1 มกราคม 2564 ประชุม Video conference ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย admin 40
วันที่ 25 มกราคม 2564 ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 28
วันที่ 18 ม.ค.64 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือวันกองทัพไทย ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 34
วันที่ 6 มกราคม 64 จังหวัดร้อยเอ็ดนำร่อง จัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระดับพื้นที่ ของประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565-2569 เขียนโดย admin 36
วันที่ 8 มกราคม 64 ปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 80
วันที่ 7 มกราคม 64 ปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 58
วันที่ 6 มกราคม 256 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart 101 ทางด้าน Smart Economy เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ขอรับทุนการส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 44
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยนเอ็ด เขียนโดย admin 43
วันที่ 25 ธํนวาคม 2563 งานประเพณีปีใหม่และกาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 42
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดหอโหวดเมืองร้อยเอ็ด 101 และรำสมโภชเมืองร้อยเอ็ด ครบ 245 ปี เขียนโดย admin 34
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เขียนโดย admin 42
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 43
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28/2563 เขียนโดย admin 43
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 39
วันที่ 22 ธ.ค.63 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการซื้อขายข้าวและผลิตภัณฑ์แปรูปจากข้าว เขียนโดย admin 42
วันที่ 19 ธ.ค.63 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดสนับสนุนวิทยากร เรื่องการจัดทำและการสร้างแบบสอบถาม เขียนโดย admin 44
วันที่ 21 ธ.ค.63 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน เทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 52
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดหอโหวดร้อยเอ็ด 101 รอบปฐมฤกษ์ เขียนโดย admin 42
วันที่ 21 ธ.ค.63 พิธี บวงสรวงพระแม่โพสพในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 และงาน Thai Rice Expo 2020 เขียนโดย admin 35
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ณ ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 42
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 และงาน Thai Rice Expo 2020 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 35
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ออกปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูล พื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 39
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ธันวาคม กลับบ้านใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส หรือ Big day เขียนโดย admin 32
วันที่ 17 ธนวาคม 2563 จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เขียนโดย admin 37
วันที่ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้ทรงคุณวุฒิกรมธนารักษ์ เขียนโดย admin 35
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่ดูงานวิสาหกิจชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 38
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 พิธีแถลงข้าวการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้เงที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 43
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 พิธีแถลงข่าวการจัดงานปีใหม่สาเกตนคร ออนซอนหอโหวด ๑๐๑ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เขียนโดย admin 36
วันที่ 14 ธ.ค.63 ประชุมชี้แจงวิธีการตรวจสอบ ความถูกต้องของฐานข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 44
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วันตอ่ต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 34
วันที่ 6 ธันวาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตร นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 42
วันที่ 5 ธ.ค.63 พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดี พระเกียรติคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 34
วันที่ 5 ธ.ค.63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองเปลือยตาล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 49
วันที่ 5 ธ.ค.63 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 37
วันที่ 4 ธ.ค.63 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 38
วันที่ 3 ธ.ค.63 พิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 41
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 48
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 59
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 63
วันที่ 25 พ.ย.63 กิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย admin 49
วันที่ 23 พ.ย.63 การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจ และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 48
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พิธีเปิดสำนักงาน กสทช.เขต 21 (ร้อยเอ็ด) เขียนโดย admin 45
วันที่ 21 พ.ย.63 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 จังกวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 67
วันที่ 14 พ.ย.63 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 จังกวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 72
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 66
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 62
วันที่ 9-11 พ.ย.63 อบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) เขียนโดย admin 59
วันที่ 7 พ.ย.63 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 จังกวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 60
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 80
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 งานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 65
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 การประชุมขับเคลื่อนภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ฯ เขียนโดย admin 82
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 กิจกรรม สภากาแฟ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 76
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 57
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ Infogeaphic เขียนโดย admin 80
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กิจกรรมการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 64
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 78
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าทรงธรรม ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 74
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ริเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 68
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ริเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 64
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ VDO Conferrence ตามแผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 65
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ประชุมการปรับปรุงแผนแม่บทสถิติประเทศไทย ฉบับมที่ 2 ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 75
วันที่ 17 กันยายน 2563 กิจกรรมการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 89
วันที่ 3 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 168
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 อบรมโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำ สำมะโนประชากรและเคหะ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 118
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย admin 117
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 142
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 137
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2563 เขียนโดย admin 164
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี เขียนโดย admin 131
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 204
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันอาสาฬบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เขียนโดย admin 150
วันที่ 8 ก.ค.63 ประชุมคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 154
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประชุมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากร ผ่านระบบ Video Conference จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 220
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ปี 2563 เขียนโดย admin 166
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 พิะีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย admin 172
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เขียนโดย admin 225
วันที่ 25 เมษายน 2563 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 209
วันที่ 30 เมษายน 2563 ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 198
วันที่ 28 เมษายน 2563 ประชุมหารือแนวทางการตั้งจุดคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 212
วันที่ 25 เมษายน 2563 ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 206
วันที่ 15 เม.ย.63 ประชุมศูนย์บัญชากรเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 203
วันที่ 1 เมษายน 2563 ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 267
วันที่ 6-8 งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 211
วันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 257
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ประชุมการตรวจติดตามงาน การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 255
วันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 210
วันที่ 5 มีนาคม 2563 กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 271
วันที่ 2 มีนาคม 2563 พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 268
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมสานสัมพันธ์รวมกันเป็นร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 246
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมชุดคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 249
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 234
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 233
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมทำบุญตักบาตร นอกเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 249
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 266
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย admin 245
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 258
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เขียนโดย admin 247
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 217
7 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เขียนโดย admin 216
วันที่ 29-31 มกราคม 2563. สำรวจความพึงพอใจในการจัดงานประเพณี "บุญคูณลานอำเภอจังหาร" จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 227
วันที่ 22 มกราคม 2563 การตรวจติดตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 238
วันที่ 21 มกราคม 2563 ประชุมคณะทำงานเตรียมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 265
22 ม.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 235
7 ม.ค. 2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 234
วันที่ 18 มกราคม 2563 วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 215
วันที่ 17 มกราคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและถนนโดยรอบศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 212
วันที่ 17 มกราคม 2563 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 216
วันที่ 8 มกราคม 2563 "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 290
วันที่ 15 มกราคม 2563 ประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่านระบบ Video Conference จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 235
วันที่ 9 มกราคม 2563 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 229
วันที่ 7 มกราคม 2563 ประชุมการติดตามงาน การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 225
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พิธีเปิดงานกาชาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 246
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 225
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 222
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 285
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 งานแถลงข่าว การจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 246
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 233
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 กิจกรรม "จิตอาสา Big Ccleaning เรือนจำจังหวัดร้อนยเอ็ด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 320
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 227
7 พ.ย. 2562 พิธีเปิดสถานที่ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านล้างอัดฉีดแลบำรุงรักษารถยนต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 287
28 พ.ย.62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 229
27 พ.ย. 2562 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ของจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 242
26 พ.ย. 2562 กิจกรรม "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 221
24 พ.ย. 2562 งานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 241
20 พ.ย. 2562 ประชุมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 254
14 พ.ย. 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 268
14 พ.ย. 2562 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 279
4 พ.ย. 2562 ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 243
29 ก.ย. 2562 กิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่12/2562 เขียนโดย admin 323
25 ต.ค. 2562 กิจกรรม "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 /2563 เขียนโดย admin 257
23 ต.ค. 2562 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 236
23 ต.ค. 2562 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 325
23 ต.ค. 2562 พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 361
18 ต.ค. 2562 กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดวิมลนิวาส" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 259
17 ต.ค. 2562 พิธีมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน แก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "โพดุล"และ "คาจิกิ" จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 321
17 ต.ค. 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 260
15 ต.ค. 2562 ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 299
13 ต.ค. 2562 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 229
13 ต.ค. 2562 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 229
13 ต.ค. 2562 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 271
12 ต.ค. 2562 พิธีสวดสืบชะตาเสริมบารมี เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 249
1 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 305
24 ก.ย. 2562 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 242
19 ก.ย. 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 234
13 ก.ย. 2562 การถอดบทเรียนโครงการระบบจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)ลุ่มน้ำ เขียนโดย admin 195
4 ก.ย. 2562 ประชุมการติดตามงาน การตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 303
2 ก.ย. 2562 การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 /2562 เขียนโดย admin 318
27 ส.ค.2562 การประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 255
15 ส.ค. 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบำทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 283
12 ส.ค. 2562 พิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย admin 240
12 ส.ค. 2562 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย admin 197
12 ส.ค. 2562 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 263
9 ส.ค. 2562 โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 237
28 ก.ค. 2562 พิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 275
28 ก.ค. 2562 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 287
26 ก.ค. 2562 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 282
28 ก.ค. 2562 พิธีทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 266
23 ก.ค. 2562 การตรวจติดตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 298
22 ก.ค. 2562 พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 270
22 ก.ค. 2562 พิธึลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย admin 265
22 ก.ค. 2562 รายงานความก้าวหน้าระบบโครงการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 288
18 ก.ค. 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 282
ประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 257
11 ก.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 295
10 ก.ค. 2562 ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 291
9 ก.ค. 2562 ประชุมเตรียมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 277
4 ก.ค. 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 300
1 ก.ค. 2562 Depa Smart City อีสาน เขียนโดย admin 287
26 มิ.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัดร้อยเอ็ด) ครั้งที่ 6/2562 เขียนโดย admin 285
26 มิ.ย 2562 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 218
14 มิ.ย. 2562 ประชุมระดมความคิดเห็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 250
12 มิ.ย. 2562 การประชุมหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 320
9 มิ.ย. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรี ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 208
6 มิ.ย. 2562 พิธีจัดอบรมการตรวจรับรองมาตราฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (GI) จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 239
5 มิ.ย. 2562 วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562 เขียนโดย admin 309
3 มิ.ย. 2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 244
3 มิ.ย. 2562 กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 301
3 มิ.ย. 2562 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 282
31 พ.ค. 2562 กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 254
29 พ.ค. 2562 พิธีแสดงความคารวะและไว้อาลัยแด่ พลเอกเปรม ติณสูนลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ เขียนโดย admin 258
28 พ.ค. 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 327
28 พ.ค. 2562 ประชุมชี้แจงการติดตามงาน การตรวจราชการ ผ่านระบบ video conference ครั้งที่ 5/2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 281
24 พ.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตราการประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 287
22 พ.ค. 2562 งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 302
17 พ.ค. 2562 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 320
17 พ.ค. 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 174
13 พ.ค. 2562 ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 ผ่านระบบ video conference จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 332
7 พ.ค. 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 316
6 พ.ค. 2562 กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 272
5 พ.ค. 2562 การอบรมเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 264
3 พ.ค. 2562 การอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั้งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 247
4 พ.ค. 2562 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 259
3 พ.ค. 2562 ผู้ว่าพบสื่อ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 203
30 เม.ย. 2562 ประชุมเตรียมการจัดอบรมโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ เขียนโดย admin 335
29 เม.ย. 2562 สัมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow เขียนโดย admin 244
25 เม.ย. 2562 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 356
22 เม.ย. 2562 การติดตามประเมินผล มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 233
19 เม.ย. 2562 ประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 193
17 เม.ย. 2562 ประชุมวางแผนจัดระเบียบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 288
18 เม.ย. 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เขียนโดย admin 233
9 เม.ย. 2562 พิธีบายศรี เวียนเทียน สมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธี บรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 367
8 เม.ย. 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในการพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 253
6 เม.ย. 2562 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 274
6 เม.ย. 2562 พีธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 360
5 เม.ย. 2562 กิจกรรมธนาคารขยะ ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 342
2 เม.ย. 2562 พิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 299
1 เม.ย. 2562 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 282
31 มี.ค. 2562 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 409
28 มี.ค. 2562 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 382
27 มี.ค. 2562 ประชุมและสรุปผลถอดบทเรียนการดำเนินงาน "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 289
4 มี.ค. 2562 กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 492
5 มี.ค. 2562 ประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 534
28 มี.ค. 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เขียนโดย admin 359
21 มี.ค. 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 386
8 มี.ค. 2562 งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 304
8 มี.ค. 2562 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาเที่ยวชม งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 269
7 มี.ค. 2562 พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงาน "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด" ประจำปี 2562" เขียนโดย admin 289
2 มี.ค. 2562 วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 415
27 ก.พ. 2562 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 350
28 ก.พ. 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 327
27 ก.พ. 2561 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.พ. 61 เขียนโดย admin 472
26 ก.พ. 2562 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 393
25 ก.พ. 2562 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม ผ่าน Video conference ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 295
23 ก.พ. 2562 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 396
14 ก.พ. 2562 การฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ "เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน (G-Rice Thungkula)" เขียนโดย admin 367
8 ก.พ. 2562 ประชุมสัมมนา "การสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน (G-Rice Thungkula)" เขียนโดย admin 424
1 ก.พ. 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด" เขียนโดย admin 309
25 ม.ค. 2562 ประชุมชี้แจง การติดตามงาน การตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 355
18 มกราคม 2562 วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 353
17 ม.ค. 2562 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 289
7 ม.ค. 62 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 348
3 ม.ค. 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 345
29 ธ.ค. 61 งานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 357
20 ธ.ค. 61 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 378
20 ธ.ค. 61 การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" รุ่นที่ 1 เขียนโดย admin 372
15 ธ.ค. 61 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ คน รัก คลอง จังหวัดร้อยเอ็ด" เขียนโดย admin 1513
13 ธ.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด" เขียนโดย admin 426
13 ธ.ค. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 323
9 ธ.ค. 61 กิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 360
7 ธ.ค. 61 ประชุมมอบนโยบายและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 เขียนโดย admin 430
7 ธ.ค. 61 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 430
5 ธ.ค. 61 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 445
5 ธ.ค. 61 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 451
3 ธ.ค. 61 ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 372
2 ธ.ค. 61 พิธีรับเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 357
30 พ.ย. 2561 เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตรวิถี เขียนโดย admin 486
27 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 391
25 พ.ย. 61 สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 391
23 พ.ย. 61 เทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 442
17 พ.ย. 61 ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิการาม จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 318
15 พ.ย. 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เขียนโดย admin 399
14 พ.ย. 2561 การประชุมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 337
14 พ.ย. 2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 376
8 พ.ย. 2561ประชุมผ่านระบบ video conference ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 373
8 พ.ย. 2561 แถลงข่าวเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 413
2 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ 20 อำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เขียนโดย admin 445
29 ต.ค. 61 เจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ เขียนโดย admin 345
31 ต.ค. 61 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใหม่ เขียนโดย admin 401
30 ต.ค. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 339
29 ต.ค. 61 ประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 395
25 ต.ค. 2561 ประชุมชี้แจง การติดตามงาน การตรวจราชการผ่านระบบ video conference ครั่งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 353
23 ต.ค. 2561 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 438
18 ต.ค.2561 โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 347
13 ต.ค. 2561 พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 455
13 ต.ค. 2561 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 392
10 ต.ค. 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 620
8 ต.ค. 2561 ประชุมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 394
7 ก.ย. 2561 โครงการดิจิทัลอาสา ร้อยเอ็ดเน็ตมาดี "หลักสูตร แอปพลิเคชันภาครัฐ" เขียนโดย admin 400
7 ก.ย. 2561 โครงการดิจิทัล อาสาร้อยเอ็ดเน็ตมาดี "หลักสูตร แอปพลิเคชันภาครัฐ" เขียนโดย admin 548
1 ต.ค. 2561นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 499
1 ต.ค. 2561 พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 408
21 ก.ย. 2561 การขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 เขียนโดย admin 409
20 ก.ย. 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 396
15 ก.ย. 2561 การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 594
12 ก.ย. 2561 การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน เขียนโดย admin 515
7 ก.ย. 2561 โครงการดิจิทัลอาสา ร้อยเอ็ดเน็ตมาดี หลักสูตร "การใช้งานแอปพลิเคชันภาครัฐ" เขียนโดย admin 623
29 ส.ค. 2561 กิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 557
28 ส.ค. 2561 การประชุมปฏิบัติการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 4 ปี เขียนโดย admin 731
27 ส.ค. 2561 โครงการดิจิทัลอาสา ร้อยเอ็ดเน็ตมาดี หลักสูตร อสม.ออนไลน์ เขียนโดย admin 365
23 ส.ค. 2561 โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 13 เขียนโดย admin 390
12 ส.ค. 2561 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 460
8 ส.ค. 2561 กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6 เขียนโดย admin 389
7 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ดนำเสนอบทวิเคราะห์สถานการณ์และชุดข้อมูลสถิติทางการ ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 599
6 ส.ค. 2561 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 486
5 ส.ค. 2561 กิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ในเทศกาลเข้าพรรษา เขียนโดย admin 462
28 ก.ค. 2561 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เขียนโดย admin 445
24 ก.ค. 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12 เขียนโดย admin 453
24 ก.ค. 2561 เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี เขียนโดย admin 737
18 ก.ค. 2561 โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 490
17 ก.ค. 2561 ตรวจเยี่ยมการเตรียมจัดกิจกรรมรับสมัครโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 344
12 ก.ค. 2561 ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 601
11 ก.ค. 2561 พิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนโดย admin 507
10 ก.ค. 61 การประชุมโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 593
6 ก.ค. 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11 เขียนโดย admin 511
3 ก.ค. 2561 การประชุมโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 383
30 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 609
30 มิ.ย. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 447
30 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ดและสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้การทำ Infographic เขียนโดย admin 428
26 มิ.ย. 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10 เขียนโดย admin 407
11 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 626
10 มิ.ย. 61 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน พ.ค 2561 เขียนโดย admin 470
10 มิ.ย. 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9 เขียนโดย admin 449
10 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เขียนโดย admin 482
9 พ.ค. 2561 โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด เขียนโดย admin 473
21 พ.ค. 2561 วันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าวัดทำบุญ เขียนโดย admin 463
3 พ.ค. 2561 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้้วัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 453
25 เม.ย. 2561 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 522
22 เม.ย. 2561 ประชุมวางแผนโครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 510
19 เม.ย. 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7 เขียนโดย admin 547
11 เม.ย. 2561 รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 462
9 เม.ย. 2561 สรงน้ำพระ 9 วัด รับน้ำพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิต ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 414
6 เม.ย. 2561 พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เขียนโดย admin 476
3 เม.ย. 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปี 2561 เขียนโดย admin 476
3 เม.ย. 2561 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 472
2 เม.ย. 2561 มหกรรมส่งเสริมการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 385
31 มี.ค. 2561 พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 418
30 มี.ค. 2561 เปิดตลาดประชารัฐต้องชม "ถนนคนเดินสาเกตนคร" เขียนโดย admin 617
28 มี.ค. พ.ศ. 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 440
23 มี.ค. 2561 โครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 357
22 มี.ค. 2561 ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6 เขียนโดย admin 443
22 มี.ค. 2561 กิจกรรม "พบปะกาแฟยามเช้าจังหวัดร้อยเอ็ด" ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 451
21 มี.ค 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 351
15 มี.ค. 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6 เขียนโดย admin 484
7 มี.ค. 2561 งานสัมมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เขียนโดย admin 426
2 มี.ค. 2561 ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาการช่างไทย เขียนโดย admin 466
1 มี.ค. 2561 ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 603
1 มี.ค. 2561 9 อานิสงส์ วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 541
19 ก.พ. 2561 ร่วมต้อนรับสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 544
25 ม.ค. 2561 โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครังที่ 2 เขียนโดย admin 672
24 ม.ค. 2561 การประชุมชี้แจงโครงการต่างๆ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 629
18 ม.ค. 2561 พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 550
17 ม.ค. 2561 พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 639