• 21 ก.ย. 2561 การขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2

  21 ก.ย. 2561 การขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2

 • 20 ก.ย. 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

  20 ก.ย. 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

 • 15 ก.ย. 2561 การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

  15 ก.ย. 2561 การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

 • 12 ก.ย. 2561 การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน

  12 ก.ย. 2561 การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน

 • 7 ก.ย. 2561 โครงการดิจิทัลอาสา ร้อยเอ็ดเน็ตมาดี หลักสูตร

  7 ก.ย. 2561 โครงการดิจิทัลอาสา ร้อยเอ็ดเน็ตมาดี หลักสูตร "การใช้งานแอปพลิเคชันภาครัฐ"

 • 6 ก.ย. 2561 โครงการดิจิทัลอาสา ร้อยเอ็ดเน็ตมาดี

  6 ก.ย. 2561 โครงการดิจิทัลอาสา ร้อยเอ็ดเน็ตมาดี "หลักสูตร แอปพลิเคชันภาครัฐ"

 • 5 ก.ย. 2561 โครงการดิจิทัล อาสาร้อยเอ็ดเน็ตมาดี

  5 ก.ย. 2561 โครงการดิจิทัล อาสาร้อยเอ็ดเน็ตมาดี "หลักสูตร แอปพลิเคชันภาครัฐ"

 • 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  29 ส.ค. 2561 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในร

 • 28 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

  28 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 4 ปี พ.ศ.

 • 27 ส.ค. 2561 โครงการดิจิทัลอาสา ร้อยเอ็ดเน็ตมาดี หลักสูตร อสม.ออนไลน์

  27 ส.ค. 2561 โครงการดิจิทัลอาสา ร้อยเอ็ดเน็ตมาดี หลักสูตร อสม.ออนไลน์

Previous
Next
 • 31 ส.ค. 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 13

  31 ส.ค. 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 13

 • 24 ก.ค. 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ

  24 ก.ค. 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ "จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" และสร้างรอยยิ้มให

 • 7 ก.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชากร 2561

  7 ก.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริก

 • 7 ก.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย

  7 ก.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย

 • 6 ก.ค. 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ

  6 ก.ค. 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ "จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" และสร้างรอยยิ้มให

 • 30 มิ.ย. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2561

  30 มิ.ย. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2561

 • 27 มิ.ย. 61 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2560

  27 มิ.ย. 61 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2560

 • 26 มิ.ย. 61 สัดส่วนความยากจน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2543 - 2559

  26 มิ.ย. 61 สัดส่วนความยากจน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2543 - 2559

 • 27 มิ.ย. 61 เส้นความยากจน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2543 - 2559

  27 มิ.ย. 61 เส้นความยากจน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2543 - 2559

 • 26 มิ.ย. 61 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในสถานประกอบการ ปี 2561

  26 มิ.ย. 61 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในสถ

Previous
Next